BỐ CÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-SGDHN ngày 02/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ vào Thông báo số 1139/TB-SGDHN ngày 02/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình công bố việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

  1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Tên tiếng Anh: Quang Binh Railway Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 052.3383909                       Fax: 052.3836742

- Website: www.duongsatquangbinh.vn

  1. Vốn điều lệ: 17.605.000.000 đồng
  2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: QBR

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.760.500 cổ phiếu

          (Bằng chữ: Một triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn, năm trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 17.605.000.000 đồng

          (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, sáu trăm linh năm triệu đồng chẵn)

  1. Ngày giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Thứ Tư, ngày 09/11/2016.

Quảng Bình, ngày 02  tháng 11 năm 2016

                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

 

                                                                                       Đỗ Bá Tâm

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...