Tin tức

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Năm 2016 là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng cao so với năm trước. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống, thực hiện tốt việc trả lương và các chế độ khác cho người lao động.

Có được những kết quả trên là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ của các đối tác, các cổ đông và sự đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNVLĐ trong Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác, Quý cổ đông, CBCNVLĐ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý, đồng hành cùng chúng tôi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhằm cung cấp các thông tin đến Quý cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Công ty lập Báo cáo thường niên năm 2016 báo cáo với Quý cổ đông xem xét. Báo cáo thường niên gồm 06 phần, cụ thể:

Phần I: Giới thiệu về Công ty

Phần II: Tình hình hoạt động trong năm

Phần III: Báo cáo của Ban Giám đốc

Phần IV: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phần V: Quản trị Công ty

Phần VI: Báo cáo tài chính

Chi tiết xem tại baocao2016.pdf

QBR- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016.pdf
22 MB

 

NGHỊ QUYẾT 03/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:

  1. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào ngày 24 tháng 4 năm 2017.
  2. Nội dung (bổ sung thêm) một số nội dung sau:

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Xin ý kiến của cổ đông cá nhân nắm giữ 49% cổ phần và lấy biểu quyết  về phương án tổ chức lại các Chi nhánh của Công ty và chỉ được tổ chức thực hiện khi được cổ đông tổ chức nắm giữ 51% cổ phần (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đồng ý chấp thuận bằng văn bản.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Chi tiết xem tại đây  Xem trước tệp đính kèm NGHỊ QUYẾT 03 NGÀY 27-3-2017.pdf

NGHỊ QUYẾT 03 NGÀY 27-3-2017.pdf
717 KB

 

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...