Tin tức

BỐ CÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-SGDHN ngày 02/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ vào Thông báo số 1139/TB-SGDHN ngày 02/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình công bố việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Tên tiếng Anh: Quang Binh Railway Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 052.3383909                       Fax: 052.3836742

- Website: www.duongsatquangbinh.vn

 1. Vốn điều lệ: 17.605.000.000 đồng
 2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: QBR

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.760.500 cổ phiếu

          (Bằng chữ: Một triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn, năm trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 17.605.000.000 đồng

          (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, sáu trăm linh năm triệu đồng chẵn)

 1. Ngày giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Thứ Tư, ngày 09/11/2016.

Quảng Bình, ngày 02  tháng 11 năm 2016

                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

 

                                                                                       Đỗ Bá Tâm

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 052. 3838 913                    Fax: 052. 3836 742

Webiste: www.duongsatquangbinh.vn

 

THÔNG BÁO

To trinh thu lao HDQT, BKS 2015_DSQB.final 2. Chuong trinh DHDCD.final 3. Mau Giay uy quyen_DSQB.final 4. Mau Thu xac nhan tham du_DSQB.final 5. Thong bao de cu ung cu_DSQB.final 6. Nguyen tac, the le bieu quyet_DSQB.final (1) 7. Quy che bau cu _DSQB.final 8. Quy che to chuc DHDCD_DSQB.final Bao cao QT CPH_DSQB.final Don de cu thanh vien BKS _DSQB.final (nhom co dong) Don de cu thanh vien BKS _DSQB.final Don de cu thanh vien HDQT _DSQB.final (nhom co dong) Don de cu thanh vien HDQT _DSQB.final Don ung cu thanh vien BKS _DSQB.final Don ung cu thanh vien HDQT_DSQB.final DU THAO DIEU LE CTCP DSQB.final Mau So yeu ly lich.final To trinh KHKD 2016 va dinh huong 2016 -2020_DSBQ.final To trinh lua chon cong ty kiem toan_DSQB.final To trinh thong qua Dieu le_DSQB.final

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu như sau:

 • Thời gian tổ chức: 08h00’, thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00’ đến 08h30’

 • Địa điểm: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Nội dung chính tại Đại hội:
 1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình;
 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;
 3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020;
 5. Thông qua thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 • Thành phần và Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/ ĐKDN hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 25/12/2015 theo địa chỉ:

Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình – Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 052. 3838 913/ Fax: 052. 3836 742

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website: www.duongsatquangbinh.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

                                   

  Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2015

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 ĐỖ BÁ TÂM

 

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

 

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

 1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

-     Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;

-     Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;

-     Chương trình Đại hội;

-     Quy chế tổ chức Đại hội;

-     Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

-     Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

 1. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

-     Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020;

-     Tờ trình về thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;

-     Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

 1. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
 2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
 3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.
 4. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

-   Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

-   Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

-   Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

 

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓACÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

 

 

ĐỖ BÁ TÂM

 

 • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại: 052.3838.858
 • Fax: 052.3838.858
 • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...