Tin tức

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên quản lý đường sắt Quảng Bình. Hoạt động theo hệ thống pháp luật Nhà nước và chịu sự chi phối của Công ty mẹ (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam); là Công ty hoạt động trong lĩnh vực Ngành đường sắt. Hiện nay, Công ty gồm có Ban điều hành, 4 phòng nghiệp vụ, 4 đội quản lý đường sắt, 03 chi nhánh và các tổ chức chính trị như Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCSHCM; có 609 cán bộ công nhân viên, trong đó có gần 50 kỹ sư, cử nhân có trình độ đại học, có kiến thức chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm; Gần 400 công nhân kỹ thuật lành nghề. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; mở rộng lĩnh vực sản xuất công nghiệp (sản xuất cấu kiện BT, cấu kiện thép, phụ kiện chuyên ngành Đường sắt, dịch vụ du dịch khách sạn, ăn uống...); đầu tư các dự án xây dựng có tiềm năng.

Công ty có đội ngũ cán bộ Kỹ sư xây dựng và công nhân viên chuyên nghiệp với hơn 600 cán bộ công nhân viên và 36 năm thành lập giàu kinh nghiệm có khả năng thi công các công trình giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng, kỹ - mỹ thuật tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng có đủ các nguồn lực và năng lực thực hiện các công trình lớn, phức tạp thuộc nhiều dự án trên toàn quốc.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

       NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

 

                        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

{Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 862.645.Cổ phần (chiếm tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ); Không tán thành: 0. Cổ phần (chiếm tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không có ý kiến 0 Cổ phần (chiếm tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)}.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

a) Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nghị quyết đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b) Giao cho Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

                                                               

Nơi nhận:     

- Như thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Ban điều hành;

- Các cổ đông;

- Lưu: VT, HĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Bá Tâm

 

Đề nghị Quý cổ đông tải văn bản tai-day-nq

Thông Báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

 Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Quảng Bình  thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 29/12/2016
  2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình được xác định theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/12/2016.

Riêng cổ đông Tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam không có quyền biểu quyết, lý do: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là một bên ký kết hợp đồng với Công ty, là cổ đông có lợi ích liên quan.

  1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

  1. Các tài liệu lấy ý kiến:

– Tờ trình xin ý kiến cổ đông;

–  Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

– Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đường sắt  Quảng Bình: http://www.duongsatquangbinh.vn , tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 27/12/2016.

Trân trọng ./.

 

Đề nghị Quý cổ đông tải văn bản  tai-day

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...