Tin tức

BỐ CÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-SGDHN ngày 02/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ vào Thông báo số 1139/TB-SGDHN ngày 02/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình công bố việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Tên tiếng Anh: Quang Binh Railway Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 052.3383909                       Fax: 052.3836742

- Website: www.duongsatquangbinh.vn

 1. Vốn điều lệ: 17.605.000.000 đồng
 2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: QBR

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.760.500 cổ phiếu

          (Bằng chữ: Một triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn, năm trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 17.605.000.000 đồng

          (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, sáu trăm linh năm triệu đồng chẵn)

 1. Ngày giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Thứ Tư, ngày 09/11/2016.

Quảng Bình, ngày 02  tháng 11 năm 2016

                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

 

                                                                                       Đỗ Bá Tâm

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 052. 3838 913                    Fax: 052. 3836 742

Webiste: www.duongsatquangbinh.vn

 

THÔNG BÁO

To trinh thu lao HDQT, BKS 2015_DSQB.final 2. Chuong trinh DHDCD.final 3. Mau Giay uy quyen_DSQB.final 4. Mau Thu xac nhan tham du_DSQB.final 5. Thong bao de cu ung cu_DSQB.final 6. Nguyen tac, the le bieu quyet_DSQB.final (1) 7. Quy che bau cu _DSQB.final 8. Quy che to chuc DHDCD_DSQB.final Bao cao QT CPH_DSQB.final Don de cu thanh vien BKS _DSQB.final (nhom co dong) Don de cu thanh vien BKS _DSQB.final Don de cu thanh vien HDQT _DSQB.final (nhom co dong) Don de cu thanh vien HDQT _DSQB.final Don ung cu thanh vien BKS _DSQB.final Don ung cu thanh vien HDQT_DSQB.final DU THAO DIEU LE CTCP DSQB.final Mau So yeu ly lich.final To trinh KHKD 2016 va dinh huong 2016 -2020_DSBQ.final To trinh lua chon cong ty kiem toan_DSQB.final To trinh thong qua Dieu le_DSQB.final

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu như sau:

 • Thời gian tổ chức: 08h00’, thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00’ đến 08h30’

 • Địa điểm: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Nội dung chính tại Đại hội:
 1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình;
 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;
 3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020;
 5. Thông qua thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 • Thành phần và Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/ ĐKDN hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 25/12/2015 theo địa chỉ:

Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình – Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 052. 3838 913/ Fax: 052. 3836 742

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website: www.duongsatquangbinh.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

                                   

  Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2015

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 ĐỖ BÁ TÂM

 

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

 

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

 1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

-     Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;

-     Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;

-     Chương trình Đại hội;

-     Quy chế tổ chức Đại hội;

-     Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

-     Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

 1. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

-     Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020;

-     Tờ trình về thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;

-     Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

 1. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
 2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
 3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.
 4. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

-   Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

-   Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

-   Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

 

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓACÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

 

 

ĐỖ BÁ TÂM

 

THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO

 Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên   Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2020

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 • Căn cứ dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

 

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên như sau:

Mục tiêu

 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
 • Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 • Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

 

 1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT
 2. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT:
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
 • Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 • Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.
 • Điều kiện đề cử/ ứng cử Kiểm soát viên và tiêu chuẩn Kiểm soát viên
 1. Điều kiện đề cử/ ứng cử Kiểm soát viên:
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
 • Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 • Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
 • Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
 1. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên
 2. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo mẫu);
 3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 4. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;
 5. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2020 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020: chậm nhất 16h00 ngày 24/12/2015 tại:

Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

Địa chỉ: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel: 052. 3838 913    -    Fax: 052. 3836 742

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên”.

Lưu ý: 

 • Người ứng cử/ được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình trân trọng thông báo!

                                   

  Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2015

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

ĐỖ BÁ TÂM

 

 

 

 • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại: 052.3838.858
 • Fax: 052.3838.858
 • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...