Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

 

 

 

 

 

Thời gian: 08h00’ ngày 28 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

08h00 – 08h30

-       Đón tiếp đại biểu và cổ đông.

-       Kiểm tra tư cách cổ đông.

08h30 – 09h00

-       Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

-       Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

-       Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

-       Bầu Đoàn chủ tọa.

-       Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.

-       Đoàn chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

-       Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

09h00 – 09h15

-       Đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

-       Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

09h15 – 09h45

-       Trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình.

-       Trình bày tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

-       Trình bày tờ trình về thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

-       Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Đường sắt Quảng Bình.

09h45 – 10h15

-       Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Đường sắt Quảng Bình bằng Phiếu biểu quyết

-       Kiểm Phiếu biểu quyết

10h15 – 10h35

-       Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết.

-       Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020

10h35 – 11h05

-       Giải lao và tiệc trà

-       Kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, KSV

11h05 – 11h20

-       Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV

-       Thành viên HĐQT tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc và các Kiểm soát viên họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

-       Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

-       Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên, Giám đốc ra mắt Đại hội

11h20 – 11h30

-       Phát biểu của Đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

11h30 – 11h45

-       Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

-       Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

11h45 – 11h55

-       Chào cờ và Bế mạc Đại hội

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu như sau:

 • Thời gian tổ chức: 08h00’, thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ  08h00’ đến 08h30’

 • Địa điểm: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Nội dung chính tại Đại hội:
 1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình;
 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;
 3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020;
 5. Thông qua thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
 • Thành phần và Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/ ĐKDN hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 25/12/2015 theo địa chỉ:

Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình – Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 052. 3838 913/ Fax: 052. 3836 742

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website: www.duongsatquangbinh.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

                                   

  Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2015T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓACÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 ĐỖ BÁ TÂM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

(Theo Quyết định số 3893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)

 1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa:Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 377 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình              

   Điện thoại: 052. 3838 913                                          Fax: 052. 3836 742

 1.  Ngành nghề kinh doanh chính:

-  Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

-  Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định báo cáo đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm định giá, giám sát các công trình giao thông, dân dụng;

-   Xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình về: Giao thông đường sắt, đường bộ, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, đường dây truyền tải điện và trạm biến áp;

-   Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị, phụ kiện, kết cấu thép và bê tông chuyên ngành giao thông đường sắt; trang thiết bị dụng cụ lao động, bảo hộ lao động.

 1. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa:17.605.000.000 đồng (Mười bảy tỷ sáu trăm linh năm triệu đồng)

Trong đó:

Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 897.855 cổ phần, tương đương 8.978.550.000 đồng (chiếm 51,00% vốn điều lệ)

-  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 774.600 cổ phần, tương đương 7.746.000.000 đồng (chiếm 44,00% vốn điều lệ)

Cổ phần bán đấu giá công khai: 88.045 cổ phần, tương đương 880.450.000 đồng (chiếm 5,00% vốn điều lệ)

 1.   Số lượng cổ phần bán đấu giá:        88.045cổ phần
 2. Loại cổ phầnbán đấu giá:                 Cổ phần phổ thông
 3.   Mệnh giá:                                         10.000 đồng/01 cổ phần
 4.   Giá khởi điểm:                                10.000 đồng/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)
 5.  Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc)

      Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

 1. Điều kiện tham dự đấu giá:Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành.
 2. Thời gian và địa điểm phát đơn, làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian: Giờ làm việc của các ngày làm việc từ 8h30’ ngày 12/11/2015 đến 16h00’00’’ ngày 04/12/2015.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

-  Nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBankSc: Chậm nhất 16h00’ ngày 10/12/2015

-  Nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại VietinBankSc: Chậm nhất 14h00’ ngày 11/12/2015.

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian:        13h30’ ngày 11 tháng 12 năm 2015

Địa điểm:       CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết về Doanh nghiệp cổ phần hóa và cuộc bán đấu giá cổ phần, vui lòng tham khảo tại địa điểm đăng ký và website: www.vietinbanksc.com.vn;www.duongsatquangbinh.vn.

Thông tin tham khảo thêm:

1 Ban CBTT QLDS Quang Binh_final

2 Lich Trinh Dau Gia DSQB_final

3 Quy chế đấu giá bán cổ phần - DSQB_final

4 Thong bao dang bao DSQB_final

BÃI BỎ TÀU TN4 VÀ TN3

Công ty Vận Tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn xin thông báo:

 • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại: 052.3838.858
 • Fax: 052.3838.858
 • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...