CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

 

 

 

 

 

Thời gian: 08h00’ ngày 28 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

08h00 – 08h30

-       Đón tiếp đại biểu và cổ đông.

-       Kiểm tra tư cách cổ đông.

08h30 – 09h00

-       Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

-       Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

-       Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

-       Bầu Đoàn chủ tọa.

-       Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.

-       Đoàn chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

-       Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

09h00 – 09h15

-       Đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

-       Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

09h15 – 09h45

-       Trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình.

-       Trình bày tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

-       Trình bày tờ trình về thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

-       Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Đường sắt Quảng Bình.

09h45 – 10h15

-       Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Đường sắt Quảng Bình bằng Phiếu biểu quyết

-       Kiểm Phiếu biểu quyết

10h15 – 10h35

-       Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết.

-       Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2020

10h35 – 11h05

-       Giải lao và tiệc trà

-       Kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, KSV

11h05 – 11h20

-       Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV

-       Thành viên HĐQT tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc và các Kiểm soát viên họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

-       Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

-       Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên, Giám đốc ra mắt Đại hội

11h20 – 11h30

-       Phát biểu của Đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

11h30 – 11h45

-       Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

-       Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

11h45 – 11h55

-       Chào cờ và Bế mạc Đại hội

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...