NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

       NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

 

                        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

{Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 862.645.Cổ phần (chiếm tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ); Không tán thành: 0. Cổ phần (chiếm tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết); Không có ý kiến 0 Cổ phần (chiếm tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)}.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

a) Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nghị quyết đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b) Giao cho Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

                                                               

Nơi nhận:     

- Như thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Ban điều hành;

- Các cổ đông;

- Lưu: VT, HĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Bá Tâm

 

Đề nghị Quý cổ đông tải văn bản tai-day-nq

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...