NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

 

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

  1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

-     Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;

-     Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;

-     Chương trình Đại hội;

-     Quy chế tổ chức Đại hội;

-     Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

-     Các vấn đề khác không biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

  1. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

-     Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

-     Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020;

-     Tờ trình về thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;

-     Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

  1. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
  2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng tờ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
  3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ Phiếu biểu quyết tương ứng.
  4. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

-   Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

-   Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

-   Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

 

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓACÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

 

 

ĐỖ BÁ TÂM

 

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...