Thông Báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

 Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Quảng Bình  thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 29/12/2016
  2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình được xác định theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/12/2016.

Riêng cổ đông Tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam không có quyền biểu quyết, lý do: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là một bên ký kết hợp đồng với Công ty, là cổ đông có lợi ích liên quan.

  1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

  1. Các tài liệu lấy ý kiến:

– Tờ trình xin ý kiến cổ đông;

–  Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

– Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đường sắt  Quảng Bình: http://www.duongsatquangbinh.vn , tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 27/12/2016.

Trân trọng ./.

 

Đề nghị Quý cổ đông tải văn bản  tai-day

  • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3838.858
  • Fax: 052.3838.858
  • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...