THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO

 Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên   Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2020

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 • Căn cứ dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

 

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên như sau:

Mục tiêu

 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
 • Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 • Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

 

 1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT
 2. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT:
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
 • Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 • Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.
 • Điều kiện đề cử/ ứng cử Kiểm soát viên và tiêu chuẩn Kiểm soát viên
 1. Điều kiện đề cử/ ứng cử Kiểm soát viên:
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
 • Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 • Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
 • Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
 1. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên
 2. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo mẫu);
 3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 4. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;
 5. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2020 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020: chậm nhất 16h00 ngày 24/12/2015 tại:

Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình

Địa chỉ: Số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel: 052. 3838 913    -    Fax: 052. 3836 742

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên”.

Lưu ý: 

 • Người ứng cử/ được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình trân trọng thông báo!

                                   

  Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2015

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

 

ĐỖ BÁ TÂM

 

 

 

 • Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại: 052.3838.858
 • Fax: 052.3838.858
 • URL: http://duongsatquangbinh.vn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của ĐSQB ?

View Results

Loading ... Loading ...